KRIZOVÝ PLÁN OBCE NEVEKLOVICE

Zastupitelstvo Obce Neveklovice vydává podle zákona č.462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1. 2016 rozhodnutím, ze dne  20.12.2015, k zabezpečení funkce obce při krizových situacích

KRIZOVÝ PLÁN OBCE NEVEKLOVICE


 • Smyslem funkce krizového plánu Obce Neveklovice (dále jen KPO) je koordinovaný postup různých složek (subjektů) k záchraně a ochraně osob, záchraně a ochraně dalších hodnot, k zajištění nezbytných potřeb obyvatelstva, hospodářství a ozbrojených sil při krizových situacích v míru a za branné pohotovosti státu.
 • Krizovými situacemi se rozumí požáry, havárie (dopravní, provozní, průmyslové, ekologické), živelní pohromy, epidemie, hrozby obecného ohrožení, hospodářské krize, emigrace osob, humanitární pomoc, mimořádná kriminalita, občanské nepokoje, vyhlášení stupňů pohotovosti a branné pohotovosti státu, mobilizace Armády ČR, napadení území ČR, okresu nebo obce.

 

Členové krizového štábu obce

Funkce členů krizového štábu

Jména členů krizového štábu

Bydliště

Starosta obce

Jan Růta

Neveklovice čp46

Místostarostka obce

Gabriela Thimová

Neveklovice čp.2

Člen krizového štábu

               Kamil Mareš

Neveklovice čp.33

Člen krizového štábu

Daniel Padevět

Neveklovice čp.17

 

Svolávání krizového štábu obce

Krizový štáb Obce Neveklovice se svolává telefonicky, popřípadě obejitím členů krizového štábu.  Členové krizového štábu jsou povinni se dostavit do doby 15 minut od vyrozumění před budovu obecního úřadu č.19 v Neveklovicích

 

Telefonické spojení k jednotlivým členům krizového štábu:

Jména členů krizového štábu

Telefon

Jan Růta - starosta obce

mobil

702 016 433  

Gabriela Thimová - místostarosta obce

mobil

737735973

Kamil Mareš- člen krizového štábu

mobil

722502833

Daniel Padevět-člen krizového štábu

mobil

724313485

 

Spojení k sousedním obcím

Obec

Jméno starosty

Telefon

Strážiště

Josef Kabeš

mobil

326 786 223

Jivina

Tomáš Pytloun

mobil

734 622 923

Kláštěr

Jiří Navrátil

mobil

326 771 159

 

Spojení k podnikatelům v obci

Jméno podnikatele

Bydliště

Telefon

Alfa Facility  s.r.o.

Neveklovice  - Kravín

 

 

 

Spojení na JSDH a SDH v obci

Jednotka sboru dobrovolných hasičů je v Obci Chocnějovice s níž máme sepsanou smlouvu.

Jméno hasiče

Funkce

Bydliště

Telefon

Komárek

velitel JSDH

 

mobil

604622443

zaměstnání

 

byt

 

Minář

Starosta sboru

 

mobil

720187320

zaměstnání

 

byt

 

 

Velitel družstva

 

mobil

 

zaměstnání

 

byt

 

 

strojník

 

mobil

 

zaměstnání

 

byt

 

 

strojník

 

mobil

 

zaměstnání

 

byt

 

 

Zabezpečení spojení s Krajským úřadem Středočeského Kraje, pracoviště v Mladé Boleslavy při krizových situacích 

Instituce

Adresa  instituce

Telefon

Tísňové

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní pracoviště –Mladá Boleslav

Laurinova 1370

spojovatel

950 861 011

150

kpt. Bc. Beránková Světlana

724 181 444

 

 

Hasičský záchranný sbor Mnichovo Hrasiště

Hřbitovní 316

starosta SDH  Lukáš Kratochvíl

732 232 318

 

velitel jednotky Miroslav Picek

723700318

 

Řešení havárií na úseku vodního hospodářství

 • Základní zásady řešení havárie
  • ohlédnout místo havárie a zjistit vzniklou situaci
  • informovat KÚ – Mladá Boleslav 
  • ve spolupráci s KÚ v Mladá Boleslav co nejdříve odstranit zdroj znečištění
  • likvidovat následky havárie
 • Plánovací dokumentace

Plánovací dokumentace je zpracována jako základní plán pro řešení havárií, dotýkajících se nebo ohrožujících kvalitu podzemních, nebo povrchových vod, které si vyžadují v případech mimořádného rozsahu spoluprácí ostatních organizací. Hlavním koordinátorem řešení havárie je referát životního prostředí KÚ v Mladé Boleslavy

 • Látky ohrožující jakost vod

Kdo zachází s látkami, které nejsou odpadními vodami a které mohou ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod, je povinen dbát zvláštních předpisů, které stanoví, za jakých podmínek lze s takovými látkami zacházet.

 

 

 

 • Spojení na jednotlivé instituce

Instituce

Adresa  instituce

Telefon

Česká inspekce životního prostředí - Praha

Wolkerova 40/11 

sekretariát hl. inspektora

233 066 201

hlavní inspektor

233 066 200

ochrana ovzduší

233 066 400

ochrana vod

233 066 200

odpadové hospodářství

233 066 300

ochrana přírody a lesa

233 066 600

Šumperská provozní vodohospodář-ská společnost a.s. – Mladá Boleslav

Čechova 1151

spojovatelka

326 376 111

COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.

Vančurova 1425

spojovatelka

326 332 753

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - územní pracoviště Mladá Boleslav

Bělská 151

spojovatelka

326 929 040

odd. hygieny

326 929 053

odd. protiepidemické

326 929 043

odd. hygieny a výživy

326 929 054

    

 

  

Zacházení s nebezpečnými látkami

Každý, kdo pracuje s nebezpečnými látkami je povinen s nimi zacházet tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do ovzduší, do půdy a do vodních toků.

Není-li zacházení s uvedenými látkami z tohoto hlediska zvláštními předpisy upraveno, je každý, kdo s těmito látkami zachází, povinen učinit taková opatření, aby nevnikly do povrchových nebo do podzemních vod, nebo aby neohrozily jejich jakost, nebo zdravotní nezávadnost.

 

Druhy nebezpečných látek

 • ropné látky
 • jedy a jiné látky škodlivé zdraví
 • žíraviny, radioaktivní zářiče a radioaktivní odpady
 • silážní šťávy
 • přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců a rostlin
 • průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty
 • pevné a tekuté odpady průmyslu výživy, pevné odpady spotřebního průmyslu a odpady ve strojírenském průmyslu 
 • koncentrované chrom - činící lázně
 • kaly a pevné znečištěné látky a odpady všeho druhu vzniklé

 

Dle druhé věty §25 zákona č.138/1973 Sb. o vodách jsou i jiné látky než výše jmenované, které mohou ohrozit jakost a zdravotní nezávadnost podzemních nebo povrchových vod. Jedná se především o řadu odpadů, tj. téměř všechny druhy nebezpečných odpadů, některé odpady ostatní a zvláštní. Jakost a zdravotní nezávadnost podzemních a povrchových vod mohou ohrozit i odpadní vody před jejich čištěním např. při přepravě obsahu žump, septiků apod.

 

Povinnosti uživatelů závadných látek

Uživatel závadných látek je každý, kdo s těmito látkami zachází, používá k výrobě, vyrábí, skladuje, přepravuje, či jinak s nimi manipuluje.

Každý uživatel závadných látek je povinen dle §3, odst. 2 vyhlášky č.6/1997 Sb. mít zpracovaný a aktualizovaný havarijní plán v odpovídajícím rozsahu. Součástí havarijního plánu je i zabezpečení asanačních prostředků na zdolávání havárie.

Organizace (firmy) jež přepravují závadné látky ve velkém rozsahu, mají mít odpovídající asanační prostředky - např. v případě ropných látek nornou stěnu atd.

Havarijní plány jsou schvalovány vodohospodářským orgánem.

Schválené havarijní plány jsou archivovány v jednom výtisku na referátu životního prostředí Krajského úřadu Olomouckého kraje, územní pracoviště v Šumperku.

V případě havárie jsou uživatelé závadných látek povinni provádět zásah dle havarijního plánu a zároveň oznámit havárii vodohospodářskému orgánu nebo policii ČR.

 

Hlášení havárie

Každý, kdo způsobí, nebo ten, kdo zjistí havarijní únik je povinen oznámit tuto skutečnost vodohospodářskému orgánu nebo Policii ČR.

Vodohospodářskými orgány jsou:

  • Referát životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje, územní pracoviště v Mladé Boleslavy
  • Česká inspekce životního prostředí Mladá Boleslav
  • Česká inspekce životního prostředí Mladá Boleslav

Příjemce hlášení si od ohlašovatele vyžádá tyto údaje:

   • Jméno a adresu ohlašovatele, telefon na kterém je ohlašovatel zpětně k zastižení, nebo místo pobytu pro možnost zpětného spojení
   • Údaje o havárii:
  • místo havárie - obec, tok, bližší určení lokality
  • druh uniklé látky - není-li znám druh uniklé látky, potom alespoň popis projevů (barva, pěna, úhyn ryb apod.)
  • odhad množství uniklé látky, je-li množství látky možné odhadnout
  • dobu vzniku havárie, dobu zjištění havárie - jsou-li možné údaje známy nebo alespoň odhad.
  • původce havárie, je-li znám, nebo pravděpodobný původce
  • rozsah provedeného zásahu - tj. zásah, který byl již do doby hlášení proveden původcem, nebo tím kdo havárii zjistil

 

Zjištění informací o vlastnostech uniklé látky

Informace o vlastnostech uniklé látky se získávají několika způsoby a to:

 • od uživatele
 • z vlastních odborných znalostí, to znamená, že látka je známa, jsou rovněž známy vlastnosti ve vodě, účinky na vodní organismy atd., a je možno určit další postup tak, aby byly sníženy škodlivé následky na nejmenší míru
 • u referátu životního prostředí Středočeského kraje, územního pracoviště v Mladé Boleslavi, Hasičského záchranného sboru okresu Mladá Boleslav a u Okresní hygienické stanice v Mladé Boleslav.

 

 

Telefonní spojení pro hlášení havárie

Instituce

Adresa instituce

Telefon

Tísňové

Hasičský záchranný sbor územní pracoviště – Mnichovo Hradiště

Hřbitovní 29 , Mnichovo Hradiště

spojovatel

950 864 011

150

velitel

 

Hasičský záchranný sbor - Chocnějovice

 

spojovatel

 

150

velitel

604 682 443

 

Okresní ředitelství Policie ČR – Mnichovo Hradiště

Víta Nejedlého 720, Mnichovo Hradiště

spojovatel

974 877 711

158

NEBO

Kterémukoliv oddělení Policie ČR dle místa výskytu havárie

158

Česká inspekce životního prostředí – Mladá Boleslav

Wolkerova,

Praha 6

spojovatel

233 066 400

 

 

Další spojení

Instituce

Telefon

Oblastní inspek. České inspekce životního prostředí – Mladá Boleslav

spojovatel

233 066 400

VaK a.s. Mladá Boleslav

spojovatel

326 376 111

ČEZ, a.s.

poruchy

 800 850 860

Lékařská služba první pomoci, Klaudiánova Nemocnice

spojovatel

326 742 111

 

Náhradní ubytování

Budova obecního úřadu 15 osob

. Toto ubytování slouží pouze jako přístřeší, budovy nejsou vybaveny žádným lůžkovým materiálem. 

V budově obecního úřadu teče jen studená voda z veřejného vodovodu, je zde mobilní WC, umývárna a elektrické vytápění prostorů zasedací místnosti a kanceláře.

Ukrytí osob

Pro ukrytí osob je možno použít budovu obecního úřadu. Tento úkryt je však malý svými rozměry a mohou jej používat jen ženy s dětmi.

 

 

 

Zdroje potravin

Jako zdroje potravin je možno využít obchodu se smíšeným zbožím v obci Jivina, ale také v Mnichhovo Hradišti.

 

Zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou se provádí z veřejného vodovodu, který se táhne celou obcí. Na tento vodovod jsou napojeny téměř všechny rodinné domky a zbytek používá vodu z vlastních studní. Při zamoření těchto zdrojů se pitná voda dováží mobilními cisternami z  provozní VaK a.s,nebo za pomocí požárních stanic. Je možno volat na telefonní čísla:

Instituce

Adresa instituce

Telefon

VaK a.s. Mmichovo Hradiště

Ivana Olbrachta 1496, Mnichovo Hradiště

326 771 014

Hasičský záchranný sbor Chocnějovice

Chocnějovice č.p.43

604 622 443

Hasičský záchranný sbor Mnichovo Hradiště

Hřbitovní 29 , Mnichovo Hradiště

950 864 011

 

 

Zdroje pro poskytnutí první pomoci

Jméno zdravotníka - instituce

Adresa

Kvalifikace

Telefon

Zdravotnická záchranná služba – Mladá Boleslav

 tř. Václava Klementa 147/23, 293 

pohotovost

326 742 111

tísňové

155

 

  

 

Povolání pracovních sil

Povolání pracovních sil se uskutečňuje  ústním vyrozuměním. Povolávají se muži v takovém počtu, aby byla situace snadno zvládnutelná.

Při povolání pracovních sil se povolané osoby předem vyrozumí a oznámí se jim, které nářadí si mají vzít s sebou a jaký vhodný oděv si mají obléci, popřípadě vzít s sebou.

Povolané osoby se shromáždí na předem určené místo, které je jim sděleno. Činnost těchto osob řídí starosta obce, nebo místostarosta, nebo jiná starostou pověřená osoba.

 

 

 

V Neveklovicích  20.12.2015