Informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím:

Informace dle Zákona 106/99 Sb.
Informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím:

 

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:
Obec Neveklovice
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, vč. podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích.

3. Popis organizační struktury povinného subjektu:
Starosta: Jan Růta
Místostarostka: Gabriela Thimová
4. Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax, oficiální e-mail:
Obec Neveklovice

Neveklovice 19
Mohelnice nad Jizerou 294 13

web: www. obec-neveklovice.cz
e-mail: starosta@obec-neveklovice.cz

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
případné platby můžete zaplatit v kanceláři obecního úřadu
Číslo obecního účtu : 32623181/0100 (KB Mladá Boleslav)
6. Identifikační číslo organizace (IČO): 00509167
7. Daňové identifikační číslo (DIČ): nejsme plátci DPH
8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu: Viz Rozpočet
9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:
- ústně v úředních dnech a úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu  Písemně poštou na adresu obecního úřadu nebo elektronickou poštou na adresu obecního úřadu.
10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:
V kanceláři obecního úřadu osobně nebo poštou na adrese:
Obec Neveklovice

Neveklovice 19

Mohelnice nad Jizerou 294 13